niedziela, 5 listopada 2017

WYGRAJ SODY PIORĄCE CELINA! WEŹ UDZIAŁ W SUPER KONKURSIE :)


Kochani, z okazji przypadającego na dziś (05.11) " Dnia postaci z bajek" chcieliśmy wspólnie z marką Celina ogłosić konkurs!
Wygrywają aż trzy osoby, a nagrodami są sody piorące od Celiny. 
Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na wybrane przez siebie pytanie spośród dwóch: 
- Jaką postacią z bajki chciałeś zostać w dzieciństwie? Uzasadnij odpowiedź.
- Jaką bajkę z Twojego dzieciństwa chciałbyś, aby oglądały również Twoje dzieci? Uzasadnij odpowiedź.

Zabawa ta jest dla fanów @Naturalne Blogowanie oraz @Celina.
Konkurs trwa od 5.listopada do 20. listopada 2017 r. Na Wasze odpowiedzi czekamy w komentarzach pod postem konkursowym.
Liczymy na Waszą kreatywność, ponieważ wygrają 3 najciekawsze zgłoszenia!
Forma dowolna, jednakże ma się znaleźć w komentarzu, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia.

Co jeszcze możecie zrobić?
- Udostępnić ten post na swojej osi czasu publicznie.
- Zaprosić do udziału znajomych oznaczając ich w komentarzu.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ

REGULAMIN KONKURSU „Przywołaj bajki z dzieciństwa”

(dalej: „Regulamin”)
§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Organizatorem konkursu „Przywołaj bajki z dzieciństwa” (dalej: Konkurs”) jest autorka bloga Naturalne Blogowanie (http://naturalneblogowanie.blogspot.com/), a sponsorem właściciel firmy Celina, z siedzibą pod adresem: Krakowska 588, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Konkurs trwa od dnia 5 listopada 2017 r. do dnia 20 listopada 2017 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]
 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku życia a poniżej 18 roku życia, posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. odpowiedzieć na wybrane przez siebie pytanie spośród dwóch przedstawionych poniżej:
   - Jaką postacią z bajki chciałeś zostać w dzieciństwie? Uzasadnij odpowiedź.
   -
   Jaką bajkę z Twojego dzieciństwa chciałbyś, aby oglądały również Twoje dzieci? Uzasadnij odpowiedź.
 4. Zamieszczenie Odpowiedzi Konkursowej na portalu Facebook zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 5. Udzielona przez Uczestnika odpowiedź:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
  2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Produktu Promocyjnego,
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
  4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
 6. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Odpowiedzi Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.
 §3 [NAGRODY]
 1. W Konkursie przyznane zostaną 3 następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
  1. Komplet dwóch puszek do prania białego oraz kolorowego o wadze 1 kg każda. 
  2. Komplet dwóch opakowań EcoBag's do prania białego oraz kolorowego o wadze 0,5 kg każda.
  3. Jedno opakowanie EcoBag do prania kolorowego i próbki do prania białego.
 2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]
 1. Umieszczone przez Uczestników Odpowiedzi Konkursowe będą brały udział w ocenie przez Organizatora oraz Sponsora konkursów internautów odwiedzających Stronę Facebook w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 27 listopada 2017 za pomocą strony Organizatora na portalu Facebook.
 3. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 30 listopada 2017 r. na adres naturalne.blogowanie@gmail.com wiadomości email zawierającej: dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody,
 4. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 30 listopada 2017 r. wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 5. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 7 grudnia 2017 w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości email.
 6. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
  §5 [REKLAMACJE]
 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Sponsora. 
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz jeden  przedstawiciel Sponsora (dalej: „Komisja”).
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sponsorowi.
 6. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Sponsor, Krakowska 588, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).
 §7 [PRAWA AUTORSKIE]
 1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Odpowiedzi Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Odpowiedzi Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Odpowiedzi Konkursowych Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.
  §8 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]
  1. Organizator upoważnia Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Konkursu, do podejmowania decyzji w sprawie:
   1. wykluczania Uczestników Konkursu, oraz
   2. usuwania Odpowiedzi Konkursowych Uczestników.
Jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Komisji Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
 1. Decyzje Komisji, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
  1. naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu,
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursowej.

  P.S. Niezmiennie zapraszam Was do naszej grupy, w której znajdziecie wsparcie w wyborze naturalnych kosmetyków :)
  Dołącz do nas: Polecamy naturalne kosmetyki

  A tutaj mój InstagramFacebook  oraz Google+.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za zainteresowanie postem! Zostaw po sobie choćby uśmiech, będzie mi bardzo miło :)
Prowadzisz bloga? Na pewno do Ciebie trafię :)